Strona główna
Hotel Benefis, Kraków
Hotel Benefis, Kraków
Hotel Benefis, Kraków
Hotel Benefis, Kraków
Hotel Benefis, Kraków
Przyjazd
Wyjazd

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzezpodpisanie karty meldunkowej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki lub całej należności za pobyt w Hotelu. Dokonując ww. czynności, Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie Hotelu Benefis.
 3. Regulamin jest dostępny do wglądu w Recepcji hotelowej oraz w każdym pokoju hotelowym.

§ 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pokoje w hotelu wynajmowane są na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14:00, a kończy o godz. 12:00 dnia następnego.
 3. Przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę w przypadku, gdy Gość nie określił czasu pobytu w dniu przyjazdu.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w Recepcji jak najszybciej. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nie przestrzegających obowiązującego regulaminu.

§ 3 MELDUNEK W HOTELU

 1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, w szczególności poprzez wyrządzenie szkody na mieniu hotelowym lub mieniu Gości, szkody na osobie Gościa, pracowników Hotelu lub innych osobach przebywających w Hotelu.
 3. Osoby niezameldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym w godzinach od 22:00 do 6:00 dnia następnego.

§ 4 USŁUGI

 

 1. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o zgłoszenie ich w Recepcji, by umożliwić obsłudze Hotelu niezwłoczną reakcję.
 2. Hotel ma obowiązek zapewnić:
  1. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie usług świadczonych w Hotelu
  2. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa
  3. bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu
  4. sprzątanie pokoju i wykonywanie naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie
  5. sprawność wszystkich urządzeń
 3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatne usługi:
  1. udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  2. budzenie o oznaczonej godzinie
  3. przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu.Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia tychże jest ograniczona, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji /Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 24.07.1998, Dz. U. Nr 117, poz. 758/
  4. przechowywanie bagażu; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa.

§ 5 POBYT W HOTELU

 1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do godz. 6:00
 2. Zachowanie osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę, jak również ponownego jej przyjęcia na następne pobyty.
 3. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uregulował należną za pobyt opłatę.
 4. Gość jest zobowiązany zawiadomić Recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy, wniesionych przez osoby korzystające z jego usług, w zakresie określonym przepisami Kodeksu Cywilnego art. 846- 852.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi.
 2. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
 3. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody po jego wyjeździe.
 4. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (pod groźbą kary finansowej w wysokości 100zł przy każdorazowym zgłoszeniu tego faktu przez personel hotelu). Ponadto w pokojach hotelowych nie wolno używać grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 5. Palenie oraz używanie otwartego ognia może spowodować włączenie się alarmu, co w konsekwencji obciąży Gościa kosztem (500 zł) nieuzasadnionego wezwania Straży Pożarnej
 6. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe prosimy o zamykanie drzwi oddzielających korytarze od klatki schodowej.

§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Gości Hotelu Benefis jest Firma Budowlana Stambud Małgorzata Mróz, Stanisław Mróz Sp. Jawna z siedzibą w Krakowie ul. Barska 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000107294 (dalej Hotel).
 2. Celem, dla których Hotel przetwarza dane osobowe jest zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług hotelarskich. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Hotel jest:
  1. dochodzenie ewentualnych roszczeń przez Hotel w związku z poniesioną przez Hotel szkodą wyrządzoną przez gościa, lub obrona przed roszczeniami gościa w stosunku do Hotelu,
  2. udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
  3. zapewnienie najwyższej jakości usług dla gości hotelowych. W przypadku, gdy gość wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, Hotel przetwarza dane osobowe w tym celu, tj. w celu kierowania do gościa informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach.
   Ponadto, Hotel przetwarza dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie Hotelu. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w całym Hotelu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu (pod groźbą kary finansowej w wysokości 100zł przy każdorazowym zgłoszeniu tego faktu przez personel hotelu). Ponadto w pokojach hotelowych nie wolno używać grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń, nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa pozyskanych przez Hotel jest umowa o świadczenie usług hotelarskich. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda gościa. Hotel informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa przez monitoring jest ochrona jego żywotnych interesów oraz ochrona żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych gościa dla zapewnienia najwyższej jakości usług dla gości hotelowych jest usprawiedliwiony cel administratora.
 4. Hotel przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:
  1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT hotelu oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne
  2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej
  3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez gościa transportu lub przesyłki
  4. kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
 5. Czas przetwarzania danych osobowych:
  1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Hotelu lub gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
  2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe,
  3. pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 14 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
 6. Każdy gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Hotelu. Ponadto, Hotel udostępnia adres ochronadanych@hotelbenefis.pl, za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych
 7. Każdy gość ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 8. Hotel nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.
 9. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz adres zamieszkania jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Hotelowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.
 10. Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na postawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 8 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na koszt i adres przez niego wskazany. W przypadku braku takiej dyspozycji hotel przechowa je przez okres 6 miesięcy.

Dyrekcja Hotelu Benefis życzy Państwu przyjemnego pobytu w Krakowie i zaprasza do ponownego skorzystania z naszych usług.
Kraków, 01.05.2018.

Lokalizacja

w wyjątkowej okolicy

ul. Barska 2,
30-307 Kraków, Polska

Zobacz na mapie
Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter.

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności.

OK, zamknij